ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีประจำแฟ้ม
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการประชาชน (รวม 2 ข้อ)

 
  การบริหารงานของหน่วยงาน (รวม 4 ข้อ)
 
  การบริหารงบประมาณ (รวม 5 ข้อ)
  การบริหารงานบุคคล (รวม 6 ข้อ)
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (รวม 4 ข้อ)

 
 

สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)