ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
371
30 พ.ค. 2560
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
391
23 พ.ย. 2558
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
23 พ.ย. 2558
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
23 พ.ย. 2558
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
23 พ.ย. 2558
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
390
23 พ.ย. 2558
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
373
23 พ.ย. 2558
8 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
364
23 พ.ย. 2558
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
380
23 พ.ย. 2558
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
23 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2